Ceny paliw
Ceny paliw
PB 95 6,40 zł
ON 6,39 zł
Gaz 80 zł
Ostatnia aktualizacjia: 20.06.2024 - 05:58

Regulaminy i cenniki

 

 

REGULAMIN
PRZEWOZÓW DLA
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Sp. z o.o.
W ŻAGANIU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Warunki zawarcia umowy przewozu.

 1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd.

 2. Bilety na przejazd autobusami MZK Żagań sprzedawane są w kasach biletowych lub innych wyznaczonych punktach przedsprzedaży oraz obsługę autobusu.

 3. Bilet nabywany u kierowcy zawiera opłatę manipulacyjną.

 4. Bilet, który wymaga skasowania, należy natychmiast po wejściu do autobusu skasować w kasowniku, pod rygorem nieważności umowy przewozu.

 5. Bilety są ważne tylko z nadrukiem MZK Żagań.

§ 2. Rodzaje opłat taryfowych:

 1. Taryfa zawiera postanowienie i opłaty dotyczące:
  - przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej.
  - przewozu za biletami miesięcznymi i wieloprzejazdowymi okresowymi.
  - przejazdów ulgowych.
  - przewozu rzeczy ( bagażu ) i zwierząt.
  - dodatkowych opłat związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt bez ważnego biletu.
 2. Opłaty określone w niniejszej taryfie dla komunikacji miejskiej (w granicach administracyjnych miasta) określa Rada Miasta. Opłaty poza granicami administracyjnymi miasta określa przewoźnik.

 

 

ROZDZIAŁ II

Postanowienia i opłaty za przewozy ogólne.

 

§ 3. Opłata za przejazd oraz usługi obowiązujące w komunikacji miejskiej .

Za przewozy w regularnej komunikacji miejskiej wykonywanej przez przewoźnika, stosuje się w miastach opłaty oraz uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych, ustalone przez właściwe Rady Gmin i zawarte w cennikach komunikacji miejskiej.

§ 4. Opłaty za przewóz osób.

 • Opłaty za przewóz osób ustala się w zależności od uprawnień podróżnych do korzystania z ulg przejazdowych określonych przez Radę Gminy lub przewoźnika.
 • Opłaty za jednorazowe przejazdy osób, normalne i ulgowe są podane w tabelach opłat.
 • Tabele opłat podaje się do wiadomości publicznej za pomocą wywieszek w autobusach , przy kasach biletowych itp., a na żądanie powinny być okazywane podróżnemu w autobusie.
 • Przewoźnik może, w zależności od potrzeb miejscowych, wprowadzić bilety wieloprzejazdowe okresowe.

§ 5. Bilety miesięczne imienne ogólnodostępne.

 1. Bilet miesięczny imienny ogólnodostępny może nabyć każda osoba fizyczna.

 2. Osoba uprawniona do korzystania z ulgi na mocy przepisów szczególnych , może nabyć bilet miesięczny ulgowy.

 3. Bilety miesięczne ogólnodostępne oraz ulgowe wydawane są z ważnością na okres 1-go miesiąca kalendarzowego.

 4. Podróżny obowiązany jest okazać bilet obsłudze autobusu natychmiast po wejściu do 
  autobusu.

 5. Ceny biletów miesięcznych imiennych podane są w tabelach opłat.

 6. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach "tam" lub z "powrotem", bilet miesięczny może być wydany z ważnością na przejazd w jedną stronę . Za taki bilet pobiera się połowę ceny.

 7. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdów na danej trasie oraz w granicach administracyjnych miasta.

 8. Zwrotu należności za nie wykorzystane bilety miesięczne dokonuje się tylko w przypadkach i na zasadach ustalonych w rozporządzeniu MT i GM z 23.06.1996r. (Dz. U. Nr 64 , poz. 312 rozdz. 5).

 9. Odstępowanie biletu miesięcznego innej osobie jest niedozwolone. W razie stwierdzenia, że z biletu miesięcznego korzysta inna osoba niż ta do której bilet należy, osoba uprawniona do kontroli odbiera bilet nie zwracając za niego należności, a podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu.

 

ROZDZIAŁ III

Obowiązki podróżnego.

 

 1. Podróżny obowiązany jest przestrzegać przepisy w komunikacji autobusowej
  MZK Sp. z o.o.

 2. Umowę przewozu podróżny zawiera przez nabycie biletu na całą trasę przejazdu. 
  Umowę na przejazd zawiera się przed rozpoczęciem podróży.

 3. W razie zgubienia lub zniszczenia biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu. 
  Wtórników biletów zagubionych i zniszczonych nie wydaje się.

 4. Bilet na przejazd i przewóz bagażu należy zachować przez cały czas jazdy autobusem i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli.

 5. Podróżny , który wsiada do autobusu bez ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu obowiązany jest bez wezwania zakupić bilet.

 6. W autobusie podróżny może nabyć bilet tylko podczas postoju autobusu.

 7. Odpowiedzialność za brak biletu na przejazd i przewóz bagażu autobusem spoczywa
  na podróżnym.

 8. Podróżny, który zajmuje w autobusie miejsce oznaczone \"dla inwalidy\" lub \"osoby z dzieckiem na ręku\" obowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej do jego zajęcia.

 9. Podróżny , który nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego powinien niezwłocznie wykupić normalny bilet na przejazd oraz skasować go w kasowniku.

 

ROZDZIAŁ IV

Prawa podróżnego.

 

 1. Podróżny z ważnym biletem ma prawo przejazdu w określonym autobusie na odcinku trasy bez prawa przesiadania na przystankach pośrednich ( nie dotyczy biletów miesięcznych i wieloprzejazdowych ).

 2. Podróżny ma prawo zabrać ze sobą do autobusu rzeczy nie zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie i nie stwarzające możliwości wyrządzenia szkody podróżnym oraz nie narażające ich na niewygody.

 3. W autobusie mogą być przewożone psy w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką osoby dorosłej pod warunkiem że:
  - podróżny posiada ważny bilet dla psa.
  - podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa.
  - pies jest trzymany na smyczy i ma nałożony kaganiec.

 4. W pomieszczeniach przeznaczonych dla podróżnych dozwolony jest przewóz tylko nie nabitej broni palnej, krótkiej myśliwskiej i sportowej.

 5. Przewożący ją podróżny powinien posiadać zezwolenie na jej posiadanie. W takim przypadku podróżny może przewozić także amunicję.

 6. Ograniczeń o których mowa nie stosuje się do broni palnej przewożonej przez osoby uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje.

 

ROZDZIAŁ V

Opłaty dodatkowe z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokość opłaty manipulacyjnej.

 

 1. Podróżny, który nie spełnia warunków umowy przewozu zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową, którą ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób:

  • jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego
  • jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
  • jako - 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
   a) rzeczy lub zwierzęta , za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu.
   b) rzeczy wyłączone z przewozu lub rzeczy dopuszczone do przewozu w warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków
  • jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
 2. Podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę manipulacyjną , którą ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej , w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty, ustalonej w sposób określony w pkt. 1.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia ogólne.

 

 1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w autobusie oraz osoby uciążliwe dla innych podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z autobusu.

 2. W autobusach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 3. Nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w autobusie podlega karze grzywny (Ustawa Nr 55 z 09.11.1995r. Dz. U. Nr 10).

 4. Za uszkodzenie lub zniszczenie autobusu pobiera się opłaty ustalone na podstawie kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody.

 

RODZIAŁ VII

Odpowiedzialność przewoźnika.

 

Przedsiębiorstwo odpowiada za szkodę jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu , lub opóźnienia przejazdu autobusu oraz odwołania kursu autobusowego jeżeli szkoda wynikła z umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. W razie nieprawidłowego zastosowania cennika lub omyłki w naliczaniu należności nadpłata powinna być zwrócona, a niedobór dopłacony.

Wszelkie reklamacje i wnioski dotyczące obsługi podróżnych , przeprowadzanych kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych i ulgowych można składać pisemnie na adres:

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
ul. Młynarska 6
68 - 100 Żagań 

Odwołania za przejazd bez ważnego biletu lub przewóz bagażu bez ważnego biletu należy składać pisemnie lub osobiście w ciągu 7 dni od daty wypisania w/w opłaty.

 


 

ZałącznikRozmiar
cennik_miasto_zagan.pdf70.85 KB